Home

Fristdagen

Fristdagen er som regel den dagen da tingretten mottok den konkursbegjæringen som førte til at det ble åpnet konkurs. Inndrivelsesomkostninger Utlegg som er etablert opptil tre måneder før fristdagen, og i noen tilfeller opptil to år før fristdagen, kan omstøtes jf. dekningsloven § 5-8

Lønnsgaranti - Begrepsforklaringer - www

 1. Konkursrådet skal arbeide for en effektiv, praktisk og resultatorientert insolvensbehandling og fremme en harmonisering av praksis i de forskjellige landsdeler
 2. Selve omstøtelsesfristen er fastsatt med utgangspunkt i fristdagen, som er nærmere definert i dekningsloven §§ 1-1 til 1-3. Legg igjen en kommentar Cancel Reply
 3. Faktor Eiendom har begjært oppbud. Dermed er en gigantkonkurs i norsk målestokk et faktum, melder www.bygg.no. Faktor Eiendom er ikke det første selskapet til å.
 4. fristdag, tidspunkt af betydning for retsvirkninger af konkurs. Fristdagen er som oftest den dag, da skifteretten modtog anmeldelse af betalingsstandsning eller.
 5. Fristdagen är enligt 4 kap 2 § konkurslagen den dag då ansökan om att en gäldenär ska försättas i konkurs kom in till tingsrätten. [1] I distans- och.

Etter dekningsloven § 5-5 kan skyldnerens nedbetaling av egen gjeld senere enn tre måneder før fristdagen omstøtes hvis ett av visse vilkår er oppfylt

Reglene i § 17 annet ledd gjelder tilsvarende, likevel slik at fristen regnes fra fristdagen. 0: Endret ved lov 23 apr 2004 nr. 18 (ikr. 1 jan 2005 iflg Fristdagen har først og fremst betydning som utgangspunkt for beregning av omstøtelsesfristene i lovens kapittel 5 og for andre frister som er. Fristdagen regnes ikke med, se Hålogaland Lagmannsretts dom LH-1995-00172. Deknl § 5-7 Sikkerhetsstillelse for eldre gjeld Sikkerhetsstillels

Innføring i konkurs - dette bør du vite hvis du blir berørt av en

 1. Alle dividendefordringer omregnes til pengefordringer etter den verdi fordringen har på fristdagen (dekningsloven § 6-4). Vilkår for dividenderett.
 2. Fristdagen er etter dekningsloven § 1-2 normalt den dagen konkursbegjæringen kom inn til skifteretten. Sett inn dato. Har De flere krav,.
 3. Det foreslås også en ny bestemmelse i lønnsgarantiloven som gir arbeidstaker rett til å få dekket renter inntil fristdagen og inndrivelseskostnader for denne.
 4. Fristdagen er normalt den dagen begjæringen om konkurs kom inn til tingretten. Du har også krav på lønn i oppsigelsestiden, men kun for.

Utleggsforretning tinglyst senere enn tre måneder før fristdagen har ingen rettsvirkning overfor skyldnerens konkursbo I 2018 var det 19.500 personer som søkte på fristdagen. I år var dette tallet 14.100 Lønnskravet må ikke være forfalt lenger tilbake enn 12 måneder før fristdagen (fristdagen er normalt den dagen konkursbegjæringen kom inn til retten) fristdagen, jfr dekningslovens § 9-7. Fristdagen er vanligvis oppgitt i konkurskunngjøringen. Fristdagen er etter dekningsloven § 1-2 normalt den dage Dette gjøres ved at det sendes et brev/epost til boet med kravet inkl. renter, som beregnes frem til fristdagen. Fristdagen fremkommer av konkurskunngjøringen

Hjem - Konkursråde

Nettskjemaet stenger midnatt på fristdagen 25. mars. Det betyr at du må sende inn nettskjemaet (trykk send) før midnatt Med fristdagen menes det den dagen konkursbegjæringen var levert. Det er også en regel som sier at hvis du har tatt arbeid hos noen du åpenbart forstått ikke. Feriepenger opptjent mer enn 24 måneder før fristdagen; Krav fra oppgjør på reiseregning; Med fristdagen menes det den dagen konkursbegjæringen var. Fristdagen er normalt den dagen da konkursbegjæringen ble mottatt av retten. Fullbyrdelse av gave er i dette tilfellet for eksempel tinglysing av ektepakten

Omstøtelse i konkurs - juss

Fristdagen ved konkurs er dagen da konkursbegjæringen ble tatt til følge. Dette gjelder med mindre det kan bevises at skyldneren fortsatt var utvilsomt solvent. Fristdagen er dagen for vedtaket om å sette foretaket under administrasjon. Det følger av dekningsloven § 5-5 at betaling som skyldneren har foretatt senere enn tr

Hva skjer når et selskap går konkurs? byggejuss

Tremånedersfristen regnes fra tinglysingstidspunktet, og selve fristdagen regnes ikke med. Dette følger av rettspraksis. Rundskriv for Tinglysingen Dersom du har en tariffavtale som er inngått mer enn 6 måneder før fristdagen, vil oppsigelsesfrist som avtalt i tariffavtalen bli lagt til grunn Skifteutlegg er en panterett stiftet av skifteretten i midler som er under skiftebehandling, til sikkerhet for ektefelles, arvings eller kreditors rett ifølge skiftet Ved fristdagen forstås i denne lov det tidligste af følgende tidspunkter: 1) Den dag, da skifteretten modtog begæring om rekonstruktionsbehandling,. Hadde den vært innlevert i rød postkasse på fristdagen, hadde dette vært tilstrekkelig (forutsatt at dette kunne bevises enten ved poststempel eller vitne)

Hvis fristdagen for eksempel er 12. september 2019, kan du i utgangspunktet få dekket lønn som hadde forfall i perioden fra 12. september 2018 frem til fristdagen. Oppgaven spør etter utstrekningen av kreditorenes beslagsrett med hensyn til konkursdebitors betalinger før fristdagen skje.20 Fristdagen fremgår av deknl. §§ 1-1 til 1-3. Omstøtelse av gaver og disposisjoner overfor nærstående har lengre tidsfrister,. Jeg finner å måtte legge til grunn at han var - eller i hvert fall burde være - klar over disse forhold før fristdagen, og at hans viten.

fristdag Gyldendal - Den Store Dansk

 1. Prioriterte fordringer, (til prioritet), fordringer som i konkursboer og insolvente dødsboer skal dekkes etter massekrav og dermed likestilte krav, men før de.
 2. Ved dekning av feriepengekrav tar man utgangspunkt i Fristdagen, det vil si den dagen konkursbegjæringen kom inn til tingretten
 3. Søknader må være fondet i hende kl 13.00 på fristdagen, dette gjelder også søknader på e-post eller papir (poststemplet dato gjelder ikke)
 4. Lønnskrav som har forfalt til betaling tidligere enn 4 måneder før fristdagen. (Fristdagen er som regel dagen da skifteretten mottok den.
 5. For eksempel kan betaling af gæld foretaget senere end tre måneder før fristdagen fordres omstødt, men det kræver,.
 6. Veileder ved konkurs I 5 Renter av lønnskravet før fristdagen er også fortrinnsberettiget. Det samme er rimelige utgifter du har hatt til advokat eller andre.
 7. Disposisjoner som er fullbyrdet tidligere enn ti år før fristdagen, kan ikke omstøtes..

Fristdag - Wikipedi

 1. Fristdagen ved gjeldsforhandling etter konkursloven er som hovedregel dagen da begjæring om åpning av gjeldsforhandling kom inn til skifteretten,.
 2. Feriepenger som er opptjent i samme år som fristdagen og året før, dekkes også. Det betyr at hvis du har opptjent feriepenger i 2018,.
 3. • Du kan få dekket inntil 2 ganger grunnbeløpet (som gjelder på fristdagen). • Etter konkursåpning dekkes krav i inntil 1 måned regnet fra konkursåpningsdagen
 4. Med fristdagen menes det den dagen konkursbegjæringen var levert. Det er også en regel som sier at hvis du har tatt arbeid hos noen du åpenbart forstått ikke.
 5. Lønnskrav forfalt til betaling tidligere enn 4 måneder før fristdagen omfattes som hovedregel derfor ikke av garantien

Søknaden med vedlegg må være innlevert innen fristdagen som er satt i utlysningen av behandlingsreisen. Søknader som innleveres etter fristen, kan avvises fristdagen, og kunne da ikke omstøtes etter § 5-5. Lagmannsretten tilføyde at betalingen av hovedstolen under ingen omstendighet kunne rammes av § 5-5 første ledd

Omstøtelse - Wikipedi

Det er bare lønn som har forfalt de siste 12 månedene før fristdagen (normalt den dagen konkursbegjæringen innkom til retten) du har krav på Der hvor fristdagen var før 1.1.2013, er det i utgangspunktet bare lønnskrav med forfall inntil fire måneder før fristdagen som kan dekkes måneder før fristdagen. Dekningsloven § 9-3 første ledd nr. 1 tredje ledd første punktum og § 9-3 andre ledd gjelder ikke. Garantien dekke Om sikkerhet i eiendeler som på fristdagen tilhører tredjemann, se § dl. 8-13. Note 288 i Karnov til § 8-14 annet ledd: Situasjonen som reguleres,.

Aksjeselskaper som har økonomiske problemer kan som alternativ til en oppbuds- begjæring (konkurs), velge gjelds- forhandlinger etter konkurslovens bestemmelser. 2.2. Finansiell sikkerhetsstillelse . Lov om finansiell sikkerhetsstillelse (lov 2004/17) inneholder en særskilt lovregulering av visse panterettigheter Man kan omstøte gjeldsbetalinger mindre enn 3 måneder før fristdagen hvis de bærer preg av å ikke være ordinære. Her kommer begreper som.

* Fristdagen i konkurs Dekningsloven § 1-2 Den dagen da konkursbegjæringen kom inn til retten * 4.3 Konkursbehandlingen Fra åpning av konkurs avsagt til.

Ved omstøtelse er fristdagen den dagen begjæringen kom inn til tingretten. Dette kan være begjæring om konkurs, eller begjæring om gjeldsforhandling når denne. 3 måneder før fristdagen. Lønnskrav som har forfalt for mer enn 4 måneder siden er normalt heller ikke fortrinnsberettiget. * * * Mer informasjon finnes på. senere enn tre måneder før fristdagen ikke har rettsvirkning overfor boet. Fristdagen er dagen da begjæring om konkurs kom inn til tingretten, jf. deknl. § 1-2

Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven) - Lovdat

Fristdagen er 7. august. Første skiftesamling blir holdt 4. oktober i Øvre Romerike tingrett. Selskapet ble registrert i november 2015. Det ble sendt. Ved konkurs og rekonstruktion er fristdagen den dato hvor skifteretten modtager en begæring om konkurs eller rekonstruktion. Se datoen på Statstidende [start forord] Forord Takk til advokatfirmaene Bull & Co., Schjødt og Wikborg Rein & Co. for å ha gitt anled-ning til å skrive denne kommentarutgaven måneder før fristdagen. 14 Grensen på tre måneder er absolutt. 2.2.2 Gjeld Gjeld kan være gjeld i penger, hvilket vil være det vanligste fristdagen må eventuelt dekkes av boet som massekrav.) 5.3 Renter Renter fram til fristdagene er i likhet med lønnskravet fortrinnsberettiget

Feriepenger opptjent tidligere enn 24 måneder før fristdagen. Unntaket gjelder ikke dersom feriepengene forfalt til betaling senere enn 4 måneder før. Fullstendig søknad må være innlevert senest fristdagen. Søknader som innleveres etter fristen kan avvises. 7.3. Opplysning om vedta Motregning. Krav som to personer har mot hverandre, kan motregnes om begge krav er forfalt til betaling. Motregning skjer ved at den som krever motregning, avgir en. Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger. Fristdagen er som hovedregel den dagen da en begjæring om åpning av konkurs kom inn til tingretten (dvs. ikke konkursåpningsdagen),.

Reglene rammer betalinger som er foretatt senere enn tre måneder før fristdagen. Reglene gjelder uavhengig av om utleieren var i god tro eller ikke Fristdagen etter dekningsloven § 1-2 antas å være 30.07.2013. Fristen for fordringsanmeldelser til bostyreren er 01.10.2013. Som bostyrer ble oppnevnt Etter knappe to års drift er Gjøvik-selskapet Fiskebilen Innlandet AS konkurs. 21. august ble det åpnet konkurs i selskapet Fiskebilen Innlandet ved. Fristdagen etter dekningsloven § 1-2 var samme dag. (3) Konkursboet begjærte 6. oktober 2010 omstøtelse overfor Aktieselskapet Thomas Heftyesgat

Konkursrådet: Konkursloven og dekningsloven

Fristdagen i forhold til event. omstøtelse av overdragelsen av bilene er derfor dagen da gjeldsforhandlinger ble begjært -9. desember, jfr. dl . § 1-2 senest fristdagen. Søknader som innleveres etter fristen kan avvises. 8 Opplysning om vedta § 65. Har skyldneren senere end seks måneder før fristdagen givet afkald på arv, som er tilfaldet ham, kan afkaldet fordres omstødt

Fristdagen er 07.12.2016. Første skiftesamling blir holdt 03.03.2017. Søknader må være poststemplet eller kvittert mottatt av Fordelingsutvalgets sekretariat senest fristdagen. Søknader som innsendes eller innleveres etter fristen,. Fristdagen ved gjeldsforhandling etter konkursloven er som hovedregel dagen da begjæring om åpning av gjeldsforhandling kom inn til tingretten,.

Dividendefordring - Wikipedi

Fristdagen, der har betydning om omstødelse kan gennemføres, er reguleret i KL § 1: - Typisk den dag, hvor skifteretten modtog konkursbegæring,. AS Norge går godt, men samtidig er antall konkurser rekordmange. Vanja Hansen og Gro Iren Storjordet er to av mange som har mistet jobben i varehandelen Dette gjelder betalinger som er foretatt senere enn tre måneder før fristdagen. Reglene gjelder uavhengig av om utleieren var i god tro eller ikke I en kunngjøring fra Brønnøysundregistrene fremgår det at det er åpnet konkurs i boet til Polarctic Seafood AS. Selskapet, som i 2016 omsatte for 90. 3 timer siden, Z.Z skrev: Er du sur? Det skal du være. Videoer som dette representerer ikke meg personlig, men som flere over, og mer viktig; generelt, er du.

Høring - Endringer i lønnsgarantiregelverket - regjeringen

Er forsikringen pantsatt, og er pantsettelsen registrert senest dagen før fristdagen, jf lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshaverens dekningsrett § 1-2,. Med fristdagen forstås den dagen da begjæringen om åpning av konkurs som ble tatt til følge, kom inn til tingretten, jf. deknl. § 1-4 Krav på feriepenger må være opptjent i det samme året som året for fristdagen i konkursen og året før. Er konkursboets fristdag 15.5.2017,. Få nem adgang til komplet, kvalitetssikret og konstant opdateret information om dansk lovgivning. Alt er samlet ét sted og perspektiveret af fagspecialister.

Fordelingsutvalget er et forvaltningsorgan underlagt Barne-, likestillings- og inkluderings-departementet, og har som hovedoppgave Ã¥ tildele tilskudd til Norges. Brønnøysundregistrene har tallene klare for konkurser og tvangsavviklinger for mai måned. På landsbasis er det en kjedelig utvikling, med 31,9 prosent flere. Bestride kravets eksistens * Fristdagen i konkurs Dekningsloven § 1-2 Den dagen da konkursbegjæringen kom inn til retten * 4.3 Konkursbehandlingen Fra. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get. inntil tolv måneder før fristdagen, li-kevel slik at man ikke får dekket lønn for mer enn seks måneder. Det gjelder også fortsatt en beløpsbe

populær: